wide-angle lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide-angle lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide-angle lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide-angle lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wide-angle lens

  * kỹ thuật

  vật lý:

  ống kính góc rộng

  ống kính toàn cảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wide-angle lens

  a camera lens having a wider than normal angle of view (and usually a short focal length); produces an image that is foreshortened in the center and increasingly distorted in the periphery

  Synonyms: fisheye lens