wider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wider.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wider

    * kỹ thuật

    mở rộng

    xây dựng:

    làm rộng ra