wide building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà (thân) rộng