wide shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide shot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide shot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ảnh rộng