wide area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide area

    * kỹ thuật

    diện rộng

    toán & tin:

    toàn cục