thomas more nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas more nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas more giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas more.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas more

    Similar:

    more: English statesman who opposed Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon and was imprisoned and beheaded; recalled for his concept of Utopia, the ideal state

    Synonyms: Sir Thomas More

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).