thomas carlyle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas carlyle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas carlyle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas carlyle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas carlyle

    Similar:

    carlyle: Scottish historian who wrote about the French Revolution (1795-1881)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).