thomas mann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas mann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas mann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas mann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas mann

    Similar:

    mann: German writer concerned about the role of the artist in bourgeois society (1875-1955)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).