thomas malory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas malory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas malory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas malory.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas malory

    Similar:

    malory: English writer who published a translation of romances about King Arthur taken from French and other sources (died in 1471)

    Synonyms: Sir Thomas Malory

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).