thomas de quincey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas de quincey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas de quincey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas de quincey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas de quincey

    Similar:

    de quincey: English writer who described the psychological effects of addiction to opium (1785-1859)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).