thomas hodgkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas hodgkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas hodgkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas hodgkin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas hodgkin

    Similar:

    hodgkin: English physician who first described Hodgkin's disease (1798-1866)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).