thomas malthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas malthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas malthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas malthus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas malthus

    Similar:

    malthus: an English economist who argued that increases in population would outgrow increases in the means of subsistence (1766-1834)

    Synonyms: Thomas Robert Malthus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).