thomas bowdler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas bowdler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas bowdler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas bowdler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas bowdler

    Similar:

    bowdler: English editor who in 1818 published an expurgated edition of the works of Shakespeare (1754-1825)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).