thomas process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thomas process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quá trình Thomas