thomas hobbes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas hobbes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas hobbes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas hobbes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas hobbes

    Similar:

    hobbes: English materialist and political philosopher who advocated absolute sovereignty as the only kind of government that could resolve problems caused by the selfishness of human beings (1588-1679)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).