thomas a becket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas a becket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas a becket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas a becket.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas a becket

    Similar:

    becket: (Roman Catholic Church) archbishop of Canterbury from 1162 to 1170; murdered following his opposition to Henry II's attempts to control the clergy (1118-1170)

    Synonyms: Saint Thomas a Becket, St. Thomas a Becket

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).