thomas steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thomas steel

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thép Thomas

    thép bazơ