thomas bradley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas bradley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas bradley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas bradley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas bradley

    Similar:

    bradley: United States politician who was elected the first black mayor of Los Angeles (1917-1998)

    Synonyms: Tom Bradley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).