thomas meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thomas meter

    * kỹ thuật

    máy đo lượng gaz