thomas slag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas slag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas slag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas slag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thomas slag

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xỉ Tomát