thomas crawford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas crawford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas crawford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas crawford.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas crawford

    Similar:

    crawford: United States neoclassical sculptor (1814-1857)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).