thomas gray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas gray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas gray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas gray.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas gray

    Similar:

    gray: English poet best known for his elegy written in a country churchyard (1716-1771)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).