thomas carew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas carew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas carew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas carew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas carew

    Similar:

    carew: Englishman and Cavalier poet whose lyric poetry was favored by Charles I (1595-1639)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).