thomas huxley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas huxley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas huxley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas huxley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas huxley

    Similar:

    huxley: English biologist and a leading exponent of Darwin's theory of evolution (1825-1895)

    Synonyms: Thomas Henry Huxley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).