thomas bayes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas bayes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas bayes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas bayes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas bayes

    Similar:

    bayes: English mathematician for whom Bayes' theorem is named (1702-1761)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).