thomas moore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas moore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas moore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas moore.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas moore

    Similar:

    moore: Irish poet who wrote nostalgic and patriotic verse (1779-1852)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).