thomas augustus watson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas augustus watson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas augustus watson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas augustus watson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas augustus watson

    Similar:

    watson: United States telephone engineer who assisted Alexander Graham Bell in his experiments (1854-1934)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).