standard spending grant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard spending grant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard spending grant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard spending grant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard spending grant

    * kinh tế

    trợ cấp kinh phí chuẩn