standard radio frequency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard radio frequency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard radio frequency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard radio frequency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard radio frequency

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tần số vô tuyến chuẩn