sport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sport.

Từ điển Anh Việt

 • sport

  /spɔ:t/

  * danh từ

  thể thao

  inter-university sports: cuộc thi thể thao giữa các trường đại học

  athletic sports: điền kinh, cuộc thi điền kinh

  sự giải trí; sự chơi đùa, sự nô đùa; trò đùa, trò cười, trò trớ trêu

  in sport: đùa, chơi

  to make sport of somebody: trêu ai

  to be the sport of Fortune: là trò trớ trêu của số mệnh, bị số mệnh trớ trêu

  cuộc giải trí, cuộc vui chơi ngoài trời (đi săn, đi câu...)

  (từ lóng) người tốt, người có tinh thần tượng võ, người thẳng thắn, người trung thực, người có dũng khí

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) con bạc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) anh chàng ăn diện, công tử bột

  (sinh vật học) biến dị

  * nội động từ

  giải trí; chơi đùa, nô đùa, đùa cợt; trêu chòng

  (sinh vật học) biến dị

  * ngoại động từ

  chưng, diện

  to sport a gold tie-clip: chưng cái kẹp ca vát bằng vàng

  to sport away

  tiêu phí (thời gian...) bằng nô đùa, chơi thể thao...

  to sport one's oak

  (xem) oak

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sport

  * kỹ thuật

  y học:

  sự biến dị, đột biến chồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sport

  an active diversion requiring physical exertion and competition

  Synonyms: athletics

  the occupation of athletes who compete for pay

  (Maine colloquial) a temporary summer resident of Maine

  Synonyms: summercater

  a person known for the way she (or he) behaves when teased or defeated or subjected to trying circumstances

  a good sport

  a poor sport

  someone who engages in sports

  Synonyms: sportsman, sportswoman

  wear or display in an ostentatious or proud manner

  she was sporting a new hat

  Synonyms: feature, boast

  Similar:

  mutant: (biology) an organism that has characteristics resulting from chromosomal alteration

  Synonyms: mutation, variation

  fun: verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously)

  he became a figure of fun

  he said it in sport

  Synonyms: play

  frolic: play boisterously

  The children frolicked in the garden

  the gamboling lambs in the meadows

  The toddlers romped in the playroom

  Synonyms: lark, rollick, skylark, disport, cavort, gambol, frisk, romp, run around, lark about