feature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feature.

Từ điển Anh Việt

 • feature

  /'fi:tʃə/

  * danh từ

  nét đặc biệt, điểm đặc trưng

  (số nhiều) nét mặt

  bài đặc biệt, tranh biếm hoạ đặc biệt (trong một tờ báo)

  (sân khấu) tiết mục chủ chốt

  feature film, feature picture

  phim truyện

  * ngoại động từ

  là nét đặc biệt của

  mô tả những nét nổi bật của (cái gì); vẽ những nét nổi bật của (cái gì)

  đề cao

  chiếu (phim)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có (ai) đóng vai chính)

  a film featuring a new star: phim có một ngôi sao màn ảnh mới đóng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tưởng tượng

 • feature

  (Tech) đặc điểm; nét

 • feature

  nét, đặc điểm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • feature

  * kinh tế

  bài (báo) đặc tả

  đặc tính, đặc điểm

  đặc trưng

  món đặc chuyên

  * kỹ thuật

  đặc điểm

  đặc tính

  đặc trưng

  dấu hiệu

  nét

  nét đặc trưng

  mốc

  phương tiện riêng

  tính năng

  toán & tin:

  chức năng

  xây dựng:

  tiêu chí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • feature

  a prominent attribute or aspect of something

  the map showed roads and other features

  generosity is one of his best characteristics

  Synonyms: characteristic

  the characteristic parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin

  an expression of pleasure crossed his features

  his lineaments were very regular

  Synonyms: lineament

  the principal (full-length) film in a program at a movie theater

  the feature tonight is `Casablanca'

  Synonyms: feature film

  a special or prominent article in a newspaper or magazine

  they ran a feature on retirement planning

  Synonyms: feature article

  an article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles

  Similar:

  feature of speech: (linguistics) a distinctive characteristic of a linguistic unit that serves to distinguish it from other units of the same kind

  have: have as a feature

  This restaurant features the most famous chefs in France

  Antonyms: lack

  sport: wear or display in an ostentatious or proud manner

  she was sporting a new hat

  Synonyms: boast