features nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

features nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm features giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của features.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • features

    * kỹ thuật

    đường bao