shut one's mouth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shut one's mouth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shut one's mouth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shut one's mouth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shut one's mouth

  Similar:

  keep quiet: refrain from divulging sensitive information; keep quiet about confidential information

  Don't tell him any secrets--he cannot keep his mouth shut!

  Synonyms: keep one's mouth shut

  Antonyms: talk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).