set width nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

set width nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm set width giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của set width.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • set width

    * kỹ thuật

    độ rộng

    độ rộng theo set