set power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

set power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm set power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của set power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • set power

    * kỹ thuật

    lực đông cứng