set interrupt flag (sti) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

set interrupt flag (sti) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm set interrupt flag (sti) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của set interrupt flag (sti).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • set interrupt flag (sti)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cờ xác lập ngắt