set again nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

set again nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm set again giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của set again.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • set again

    * kỹ thuật

    lắp ráp lại