send a telegram (to ...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send a telegram (to ...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send a telegram (to ...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send a telegram (to ...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • send a telegram (to ...)

    * kinh tế

    gởi một bức điện