screen font nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen font nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen font giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen font.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screen font

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  font chữ màn hình

  phông chữ màn hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • screen font

  the font that is displayed on a computer screen

  when the screen font resembles a printed font a document may look approximately the same on the screen as it will when printed

  Synonyms: raster font