screen-print nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen-print nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen-print giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen-print.

Từ điển Anh Việt

  • screen-print

    * động từ

    in bằng kỹ thuật in lụa