screentip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screentip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screentip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screentip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screentip

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mẹo màn ảnh