screen dump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen dump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen dump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen dump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screen dump

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  in màn hình

  sổ màn hình

  sự kết xuất màn hình

  sự xổ màn hình