screening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screening.

Từ điển Anh Việt

 • screening

  * danh từ

  sự chiếu một bộ phim (một chương trình )

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screening

  * kinh tế

  lọc thô

  phế liệu cho gia súc

  sản phẩm lọt sàng

  sàng lọc trước

  sự chiếu một bộ phim (một chương trình..)

  sự lọc

  sự sàng

  sự tách tạp chất

  tấm

  thẩm định

  thẩm tra (nhân viên dự tuyển)

  tuyển chọn

  * kỹ thuật

  sàng

  sàng lọc

  sự chắn

  sự che

  sự che chắn

  sự đo cỡ hạt

  sự phân loại

  sự rây

  sự sàng

  sự sàng lọc

  sự sàng phân loại

  sự tạo màn chắn

  xây dựng:

  phần lọt qua sàng

  phế liệu mỏ đá

  vật che kín

  điện lạnh:

  sự chắn điện

  sự làm màn che

  sự tạo lưới che

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • screening

  the display of a motion picture

  Synonyms: showing, viewing

  fabric of metal or plastic mesh

  testing objects or persons in order to identify those with particular characteristics

  Similar:

  cover: the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it

  the cover concealed their guns from enemy aircraft

  Synonyms: covering, masking

  screen: test or examine for the presence of disease or infection

  screen the blood for the HIV virus

  Synonyms: test

  screen: examine methodically

  screen the suitcases

  screen: examine in order to test suitability

  screen these samples

  screen the job applicants

  Synonyms: screen out, sieve, sort

  screen: project onto a screen for viewing

  screen a film

  screen: prevent from entering

  block out the strong sunlight

  Synonyms: block out

  riddle: separate with a riddle, as grain from chaff

  Synonyms: screen

  shield: protect, hide, or conceal from danger or harm

  Synonyms: screen