screenings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screenings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screenings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screenings.

Từ điển Anh Việt

 • screenings

  /'skri:niɳz/

  * danh từ số nhiều

  tạp vật còn lại; sau khi sàng (than...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screenings

  * kỹ thuật

  sản phẩm dưới sàng

  vật lọt sàng

  hóa học & vật liệu:

  cặn rây (xử lý nước thải)

  cặn sàng

  chất thải ra ở sàng (giấy)

  phần lọt sàng

  cơ khí & công trình:

  vật trên sàng