screening box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screening box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screening box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screening box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screening box

    * kỹ thuật

    thùng sàng