screen editor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen editor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen editor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen editor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screen editor

    * kỹ thuật

    bộ soạn thảo màn hình

    toán & tin:

    trình soạn màn hình