screen-fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen-fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen-fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen-fire.

Từ điển Anh Việt

  • screen-fire

    /'skri:n'faiə/

    * danh từ

    (quân sự) sự bắn yểm hộ