screen-test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen-test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen-test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen-test.

Từ điển Anh Việt

  • screen-test

    * danh từ

    đoạn phim quay để kiểm tra khả năng đóng phim của diễn viên

    * ngoại động từ

    quay một đoạn phim để kiểm tra khả năng đóng phim của diễn viên