screen rung nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen rung nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen rung giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen rung.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screen rung

    * kinh tế

    sàng rung