scree breccia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scree breccia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scree breccia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scree breccia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scree breccia

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dăm kết tàn vụ